SAKSAMAA


Töövarjud Saksamaal


Alates 12. novembrist kuni 16. novembrini oleme meie, Aveli ja Terje, Saksamaal töövarjudena praktikal Montessori Regensburgi koolis. Alustame oma reisi 11. november Riiast ning lendame Münchenisse. Lend kestab 2 tundi ja 15 minutit. Edasi sõidame rongiga Müncheni rongijaamast Regensburgi rongijaama. Linnulennul on Münchenist Regensburgi umbes 100 kilomeetrit ning rongisõit võtab aega poolteist tundi. Regensburg on 150 000 elanikuga linn. Eestiga võrreldes on see linn suurem kui Tartu, kuid väiksem kui Tallinn. Meie elupaik Regensburgi kesklinnas jääb koolist nelja kilomeetri kaugusele ning hakkame koolis käima bussiga, sest linnas on hea bussi- ja rongiühendus.
Regensburg asub Saksamaal Baieri liidumaal, Doonau jõe kaldal ning on üks Saksamaa vanimaid linnasid. Linn on olnud ka Baieri hertsogkonna pealinnaks. Saime teada ka huvitava fakti, et paavst Benedict XVI töötas aastatel 1969-1977 Regensburgi ülikoolis teoloogia lektorina. 

Saksamaa haridussüsteem

Saksamaal ei ole loodud täiesti ühtset haridussüsteemi ning see erineb natukene erinevates liidumaades. Siiski on kõigis liidumaades kindel see, et lapsed alustavad kooli 6-aastaselt.
Esmalt minnakse õppima Grundschulesse, mida võiksime meie nimetada algkooliks. See õpe kestab neli aastat ning pärast seda jagunevad õpilased põhiliselt kolme tüüpi koolide vahel oma õppeedukuse ja vanemate sooviavalduste põhjal. Variant 1 oleks minna Gymnasiumisse, kuhu saavad sisse hea õppeedukusega õpilased ning sealne õppimise tempo on kiire. Õpe kestab 8 aastat ning õpilasi valmistatakse seal ette edasiõpinguteks kõrgkoolis. Teine võimalus on neil õpinguid jätkata Realschule-s, kus käivad enamasti keskmise õppeedukusega lapsed ning nemad saavad pärast lõpetamist jätkata õpingud nii ülikoolis kui ka kutsehariduses. Õpe kestab 6 aastat. Kolmandaks võimaluseks on Hauptschule, kus õpitakse aeglasemas tempos ning läbitakse ka mõned kutseõppe kursused. Õpe kestab 5 aastat ning edasi on võimalik minna omale omandama kutset.

Saksamaal on kasutusel meist erinev hindamissüsteem:

SAKSAMAA
EESTI
Hinne
Selgitus
Hinne
Selgitus
1
Väga hea
5
Väga hea
2
Hea
4
Hea
3
Rahuldav
3
Rahuldav
4
Piisav
2
Puudulik
5
Kehv
1
Nõrk
6
PuudulikMeie läheme Saksamaale Regensburgi Montessori kooli, kus on õpe korraldatud omamoodi. Koolis on ühendatud õpe, kus õpilased saavad läbida korraga 1-12.klassi. See on kool, mis rakendab õpetamisel Maria Montessori pedagoogikat ning selle peamine eesmärk on aidata last iseseisvalt arenema. Montessori pedagoogikas lähtutakse lapse individuaalsusest, sest iga laps vajab erinevatel hetkedel erinevaid tegevusi enda arendamiseks. Montessori pedagoogikas on väga oluline ka lapsevanemate ja kooli omavaheline tihe koostöö.

Usume, et oleme leidnud omale töövarju praktikaks suurepärase ja uudse kooli.

Aveli


12.11

Hommikul kell 7.50 jõudsime Regensburg Montessori kooli. Meid võttis seal vastu väga soe ja meeldiv kooli töötajaskond. Tundsime ennast esimestest hetkedest alates väga oodatuna. Esimesed koolitunnid veetsime kooli direktori Osmani klassis, kes on ühtlasi ka ajaloo õpetaja. Pärast kahte tundi oli pikem paus, kus saime õpetajatega vestelda õpetajate toas. Kohtusime seal ka ühe eesti naisega, kes koolis töötab abiõpetajana ning on Saksamaal elanud juba 1993. aastast alates.

Regensburg Montessori Schule

Järgmisena osalesime 7-8.klasside vanuseastme tunnis. Tegemist oli ühistunniga, millest võttis osa korraga 60 õpilast ning kolme klassi õpetajad. Õpilased esitasid ettekandeid ajalooliselt tuntud isikute kohta ja nende saavutustest (esitlused, teatritükid). Tegemist oli kokkuvõtva tunniga, mis vormistas ära õpilase ühe kuu õppetöö. Õpilased olid aktiivsed kuulajad, esitluse lõpus küsisid küsimusi ning andsid kaasõpilastele tagasisidet.

Kooli mänguplats
Koolis viibides saime aru, et tunnikell neil puudub ja suheldes õpetajatega saime teada, et pause tundide vahel tehakse vajaduspõhiselt. Kui õpetaja näeb, et õpilased ei jõua enam kaasa mõelda, teeb ta pausi. Täna nähtud tundide pikkus oli keskmiselt 90 minutit, millele järgnes 10-15 minutit pausi.

Saime teada, et tunniplaani neil ei ole, kõik ained toimivad lõimitult projekti põhiselt. Igas kuus on fookuses erinev aine, sellel kuul oli 7-8.klassil põhirõhk ajalool.

Esimesest hetkest koolihoovis saime aru, et tegemist on erilise kohaga. Koolimajas olles saime teada, et kool on olnud klooster, mis on tänaseks renoveeritud koolimajaks. Päeva teises pooles viiski meid Osman tuurile ning jutustas koolihoonete ajaloost ning näitas koolimaja. Koolihoone vasakpoolses tiivas on ka kirik, mida hetkel veel renoveeritakse. Samuti on kooli peahoonel kellatorn. Kell küll õiget aega ei näita, aga kogu süsteem toimib algsel kujul. Saksamaal on ainult kaks meest, kes suudaksid selle süsteemi ümber seadistada, et kell näitaks õiget aega. Kahjuks Osmani sõnul on see teenus väga kallis ning nad ei saa seda endale hetkel lubada. Meile tundus, et pigem ei ole see neile prioriteet, sest nagu me nägime kool panustab nii tänapäevastesse (digitehnoloogia) kui ma Montessori pedagoogika õppevahendid (erinevad reaalsed ja katsutavad materjalid). Meile tutvustati ja näidati koolihoone erinevaid ruume.

Kooli salauks ja rõdu kirikusse.
Orel

Lisaks tutvustas meile Osman ka keskkooli hoonet, mis on rajatud kloostri kõrval asuvasse talli. Hoone renoveerimine oli Osmani sõnul arhitektidele väga suur väljakutse, sest tuli säilitada arhitektuuriline väärtus, kuid samas tuli luua õpilastele sobiv õppekeskkond. Tallile omaselt on hoonel väiksed aknad. Akende suurendamine hoone välisilme ei tulnud kõne alla ning piisava valguse saamiseks ruumidesse tuli kasutada muid nutikaid lahendusi, näiteks valgust peegeldavad paneelid. Nägime hoones sambaid, mille ümbert oli krohv lagunenud ning põhjuseks olevat olnud lehmade ja hobuste happeline jääkprodukt.

Aknad talli rajatud õppehoones

Kooli ümbruses oli ka veel teisigi ajaloolisi hooneid, mida Osman meile põgusalt tutvustas. Kõige põnevam oli see, et renoveeritud sigalast on tänaseks saanud väga kallite korteritega maja.

Koolipäev lõppeb orineteeruvalt 13.00. Need õpilased, kes on koolis kauem näiteks 16.00ni (7-8.klass), neile koduseid ülesandeid ei jää.

Meie kodukoht Regensburgis

13.11.18


Alustasime vaatlusega 8.00 ning täna vaatlesime õpetaja Tina tööd kotkaste klassis, kus on õpilased 1-4.klassini. Õpilasi oli klassis 25. Täna oli klassis üks õpetaja, kuid tavaliselt on õpetajal veel abiks abiõpetaja ja tugiisik. Saime direktorilt teada, et igas klassis on õpilasi, kellele on määratud tugiisik.

Aveli koos õpetaja Tinaga

Päev klassis algas hommikuringiga. Õpetaja kutsus lapsed ringi märguandega, milleks oli löök vastu laulukaussi. Kõige pealt õpetaja tutvustas õpilastele meid ja meie seal olemise põhjust. Edasi lauldi ühiselt saksa ja inglise keeles mõned laulud. Kui laulud olid lauldud jagas õpetaja kõigile lastele juhtnööre ja kordas üle, mis ülesannet nad tegema hakkavad. Enamik õpilasi tegid õppetööd iseseisvalt. Õpetaja juurde vaibale jäid vaid õpilased, kes vajasid õpetaja juhendamist. Hiljem liikusid ka nemad iseseisvatöö juurde.

Laulukauss

Klassis õppetööd jälgides ja õpetajaga vesteldes saime teada, et ühtset tunni teemat ei ole. Kõik õpilased omandavad teadmisi omas tempos. Näiteks, kui õpilane on puudunud ei jää ta teistest maha, vaid jätkab pooleli jäänud kohast. Ühtlasi ei kanna õpetaja tunde infosüsteemi, vaid annab individuaalset tagasisidet õpilaspäeviku ja arenguvestluste kaudu. Töökava on õpetajal endal peas, kuskil paberil seda kirjas ei pea olema. Õpetaja orienteerumise aluseks õpetamisel on riiklik õppekava.

Terve päev nägime, kuidas õpilased kasutasid erinevaid Montessori õppevarasid nii emakeele, võõrkeele ja matemaatika õppimisel. Montessori õppevahendid on esemelised, mis võimaldavad õpilasel läbi kogemuse ise õppida ja avastada. Suur rõhk on iseseisval- või grupitööl. Nägime, kuidas kaks tüdrukut õppisid matemaatikat ning vale vastuse pidev saamine neid ei heidutanud, vaid otsisid järjepidevalt õiget lahendust.


Pärast matemaatikat oli lõunapaus. Samal ajal, kui õpilased sõid luges õpetaja neile ette muinasjuttu.

Päeva teises pooles osalesid 3-4.klassi lapsed kehalises kasvatuses ja õpetajal oli võimalus tegeleda rohkem nooremate õpilastega. Samuti sai poiss, kellel oli kehalisest vabastus harjutada klassis samal ajal korrutustabelit. Nooremad õpilased alustasid emakeelega – kirjatehnika, grammatika. Esimese klassi lapsed õppisid T- tähte. Kõige pealt nad vaatasid tähte pildilt, siis nad kastusid pilti ja tunnetasid tähe kuju. Pärast seda tuli täht voolida või tikkida või laduda kivikestest. Järgmine samm oli T- tähega sõnade ladumine tähekaartidest nt. TIGER. Kui sõna oli laotud otsiti kastist ka laotud sõnale vastav ese. Viimaks kui õpilane tundis, et T- täht on tal selge siis sai ta alustada vihikusse nende sõnade kirjutamist. Teise klassi õpilased õppisid nimisõnu, tegusõnu ja omadussõnu eriliste Montessori mattide ja sõnakaartide abil.

T- tähe tunnetamise ja voolimise nurk
T - tähe ladumine ja vastava eseme otsimine
Nimisõna, tegusõna ja omadussõna õppimise matid

Päeva lõpus viis meid Kreet, eestlasest õpetaja, Montessori instituuti. Saime seal vaadata, uurida ning tutvuda veel paljude teiste Montessori pedagoogika õppevahenditega.

Aveli ja Kreet Montessori Instituudis

Tänane päev oli väga produktiivne, vahva ja emotsionaalne. Nägime väga palju erinevaid õpetamismeetodeid ja õppevahendeid, mis võiksid meile edasises õpetajatöös kasulikud olla. 

14.11

Kolmas päev Montessoris algas 9.klassiga. Tegemist oli vabatöö tunniga, kus igal õpilasel oli võimalus vajaduspõhiselt tööd teha. Selliseid tunde on nädalas 6 tükki. Enamus õpilasi tööd oma projektiga, mis sarnaneb meie loovtööga. Nägime ka juba köidetud töid ning ka lapsi, kes koostasid ettekande teksti. Samal ajal viibisid klassis ka õpetajad, kellelt oli võimalik kohe abi saada. Esitluste ettekandmine toimub suure üritusena, kuhu on oodatud ka kogukond. Õpilastele jagati kodudesse viimiseks kutseid.

Jätkasime päeva algklassides. Taaskord veendusime, et enamus tunnist toimub lastel iseseisevtöö. Märkasime ka, et väga palju tehti paaristööd, kontrolliti ja aidati üksteist vajadusel. Õpilased üldjuhul ei tööta laua taga. Lapsel on võimalus ise otsustada, kus ta soovib õppida. Emakeele tunnis nägime ka paari õpilast, kes töötasid koridoris nimisõnade, tegusõnade ja omadussõnade lahterdamisega.

Õppimine põrandal

Matemaatika õppimiseks on õpilastel olemas vastuste vihikud, kus on olemas lahendatavate ülesannete vastused. Õpilased kasutavad neid ainult kontrollimiseks! Juhul, kui õpilase vastus on vale ollakse motiveeritud uuesti ülesannet lahendama, et saada kätte õige vastus. Uskumatu, aga tõsi!


Matemaatika vastustevihik

Päeva viimaseks tunniks oli kunst. Tegemist oli jälle ühe algkooli klassiga, kus õpivad korraga klassid 1-4. Õpetaja tõi kõik vajalikud vahendid kastiga ise klassi, kattis lauad ajalehtedega. Tunni alguses istuti koos vaibale ringi. Ringis arutati töö läbi, õpetaja näitas ette, kuidas midagi teha ning kui juhised olid selged algas usin töö. Kunst toimub üks kord nädalas ning täna valmistati aafrika teemalisi maske. Õpetaja pani käima ka teemakohase muusika. Muusika aitab õpilastel paremini keskenduda ning kuvada ettekujutus, kuidas maskides Aafrikas tantsiti.

Maskide valmistamine

Õpetajaga rääkisime täna hindamissüsteemist. Saime teada, et hindelist hindamist neil koolis ei toimu. Õpilasele antakse tagasisidet suuliselt ning õpitud teemad kajastatakse õpilaspäevikus. Lapsevanemad saavad lapse arengu kohta infot õpilaspäevikust ja arenguvestlustel. Montessori koolis ei motiveerita õpilasi õppima hindega.


Täna kogesime, et igas vaadeldavas klassis oli lisaks õpetajale ka tugiisik, kes toetas ja abistas 1-2 õpilast klassis. 

15.11

Täna avanes meil võimalus kohtuda 5-6.klassi kombinatsiooniga. Esmalt oli tegemist kunstiga, kus õpilastel oli võimalus valida väga erinevate tööde vahel. Juhtus ka seda, et õpilane alustas millegagi, kuid poole peal soovis teha hoopis muud. Õpetaja ütles, et nende eesmärk ei olegi lõpp-produkt, vaid see, et õpilane saaks kõike proovida ja erinevate materjalidega töötada. Saime ka ise oma oskused proovile panna.Teised kaks tundi (90min) olid matemaatikad. Tunni alguses arutati ühiselt läbi töökäik tunniks, nii nagu olime näinud ka algklassides. Õpetaja jagas 5.klassi ja 6.klassi õpilased eraldi ruumidesse. 6.klassi õpilastega läks tegelema abiõpetaja, kellele õpetaja tööjuhendid andis. Nad töötasid kõrval ruumis põrandal kõik koos. 5.klassiga jäi tegelema õpetaja ise. Tunnis kontrolliti kodus lahendatud ülesandeid, kus õpilased lugesid küsimusi ning vastuseid ja andsid üksteisele ise sõna, kes saab küsimusele järgmisena vastata. Õpetaja toetas ja aitas, kui mõni ülesanne oli jäänud segaseks ja tegi lahenduse tahvlile õpilastega samal ajal arutledes, miks nii tehakse.


Viimase tunni alguses kogunesid kõik lapsed uuesti klassi ning õpetaja küsis kõigilt õpialstelt, millega nad tegelema hakkavad. Pool klassi tegeles edasi emakeelega ja pool jätkas matemaatikaga. Kõik töötasid usinalt ning vajadusel pöördusid õpetaja poole. Kõik töölehed olid vormistatud nii, et õpilasel oleks võimalik ise ennast kontrollida.


Pildil on näha matt, millele laoti rooma numbreid ühest sajani. Taas on õpilastel võimalus ise ennast kontrollida, keerates rooma numbri kaart teisipidi. Selline numbrite ladumine matile oli paaristöö.

Tänasest õppeklassist leidsime ka geograafia õppevahendeid. Nimelt leidsime aluse, mille peale saab sättida Euroopa riikide ja pealinnade lipukesi ning kontrollkaardi järgi oma vastuseid kontrollida. Õppevahend oli nii kutsuv, et õpetaja Aveli pidi kõik Euroopa riigid kohe alusele kandma ja kontrollis, kas oskas ennustada saksa keeles kirjutatud riikide nimed õigesti.16.11

Täna oli meie viimane päev Regensburg Montessori koolis. Kooli jõudes oli meil kohtumine direktori Osmaniga. Arutasime te,aga seal oldud aja üle. Andsime Osmanile tagasisidet, mis meile meeldis ja mis mõtted meil seal olles tekkisid. Saime küsida veel Osmanilt erinevaid täiendavaid küsimusi ning tänasime teda meid vastuvõtmast. Rääkisime ka võimalikest tulevastest koostöödest ning Osman ütles, et oleme ikka ja jälle nende kooli tagasi oodatud.

Pärast vestlust viis Osman meid vaatama 9.klassi praktiliste tööde ettekannete proovi. Nägime mitmeid huvitavaid töid ja ettekandeid. Kõik õpilased olid väga julged ja praktilisi töid oli seinast seina – lauamäng, seinakapp, batuut vanadest rehvidest, lapitekk, terrass jne. Esinemistehnikaga ei tegelenud õpetajad, vaid 10.klassi õpilased. Nende hulgast olid ka kaks õpilast, kes kogu üritust juhtisid ning ettekandjaid lavale kutsusid. Ettekannete proovi eesmärgiks oli anda õpilastele tagasisidet, et kaitsmiseks oma tööd lihvida, näiteks muuta pilte suuremaks, parandada sõnastust jne. Päev läks väga kiiresti ning juba oligi aeg lahkuda. Regensburg oli muutunud väga koduseks ja lapsed Montessori koolis said omaks. Oleme Väga tänulikud Osmanile ja Regesburg Montessori koolile nende külalislahkuse eest.

Samuti täname Erasmus + programmi võimaluse eest õppida ja kogeda midagi täiesti teistsugust ja uut Saksamaal imelises Regensburgi linnas Montessori pedagoogikat rakendavas koolis. 
1 kommentaar: