ITAALIA

Ülevaade Itaalia haridussüsteemist ja kaasavast haridusest

 Itaalia kulutab koolisüsteemile 4,4% sisemajanduse kogutoodangust, olles Euroopa riikide seas sellega 21. kohal (2014.aasta andmed).

Itaalia riikliku koolisüsteemi järgi jaguneb õppetsükkel kolmeks kooliastmeks: esimesed viis aastat käib õpilane algkoolis, kolm järgnevat põhikoolis ja viis viimast gümnaasiumis. 

Itaalias alustab laps kooliteed kuueaastaselt. Koolinädala pikkuse saab lapsevanem ise valida. See on 24, 27 või 40 õppetundi nädalas. Enamasti käivad lapsed koolis ka laupäeval.  Täisajaga koolinädal koosneb aga 40 õppetunnist, tunnid toimuvad hommikust hilise pärastlõunani ning laupäeviti on lapsed kodus. Õppemahu erinevus kajastub kodutööde mahus. Pikema õppenädalaga õpilased sooritavad kodutöid ainult nädalavahetusel, lühema ajaga õppijad, teevad kodutöid igapäevaselt. 

Itaalia algkoolis on õppeaineteks itaalia keel ja kirjandus, A-võõrkeel (inglise keel), matemaatika, loodus- ja inimeseõpetus, ajalugu ja geograafia, ühiskonnaõpetus, muusika, kunsti- ja tööõpetus, arvutiõpetus, kehaline kasvatus ja alternatiivainena usundiõpetus. Inglise keelt hakkavad lapsed õppima esimeses klassis ja selle koormus kasvab algkooli jooksul ühest tunnist kolme tunnini nädalas. Klassiõpetajaid on vähemalt kolm (reaalained, humanitaarained ja religioon), kehalist kasvatust ja inglise keelt annab sageli üks põhiaineõpetajatest. Kuuendast klassist lisandub B-võõrkeel, milleks on tavaliselt hispaania või prantsuse keel, harvem saksa keel. Usundiõpetuse kõrvale peab kool alternatiivainetunde võimaldama.

Itaalia koolis ainetundide vahel vahetunde ei peeta, üks ainetund läheb sujuvalt üle teiseks. Itaalia lapsed veedavad eurooplastest koolipingis kõige rohkem aega. Koolipäeva jooksul on vaid üks pooletunnine vahetund. Täisajaga koolipäeva puhul lisandub sellele ka pikk söögivahetund.

Hindeid pannakse  kümnepallisüsteemis ja tunnistusi saavad lapsed kaks korda aastas. Hindeid võidakse panna juba esimesest klassist alates, kuid nii ei pea olema. Sageli on hindamine sõnaline (puudulik, rahuldav, väga hea jne). Tunnistusel antakse hinnang ka õpilase käitumisele, tema suhtlemisoskusele kaasõpilaste ja õpetajatega ning suhtumisele õppimisse.

Õpilaste arv erineb klassiti. Klassis peab olema vähemalt 15, aga mitte rohkem kui 26 õpilast, erandkorras 27.

HEV õpilaste toetamiseks ja abistamiseks kaasatakse tavaklassi abiõpetajaid. Samamoodi, ja kooli võimalustest lähtudes, aitavad abiõpetajad sisserännanute lapsi, kelle keeleoskus ei vasta klassi tasemele. Itaalia kool on iga aastaga aina mitmekultuurilisem. 

Algkooliõpilasel peab olema täiskasvanust saatja kuni tema 10−11-aastaseks saamiseni. Viiel esimesel kooliaastal antakse lapsed kooliuksel üle vanemale või inimesele, kel on selleks kirjalik volitus. 

(allikas: https://opleht.ee/2014/06/koolis-teisel-pool-alpe/)


1. kursuse päev 

11.aprillil 2022.aastal, kell 9.00 algas, Itaalias Firenzes, kursus "Kaasava õpikeskkonna disainimine, kõikide õpilaste toetamiseks". Meie lektor Lisa-Lott Grimm on rootslane, kelle kogemuste pagas ja õpetamise valdkonnad on väga mitmekülgsed ja täis erinevaid õpetaja kogemusi ning praktikaid Rootsist, Hiinast ja Itaaliast. 

Meie koolituspäev algas nö jää murdmisega, osalesime tutvumismängus "2 on õiget ja 1 on vale".  Tutvustasime lühidalt ennast, oma riiki ja õpetajatöö tausta. Olime põgusalt tuttavaks saanud ja   ülevaade oma õppegrupi kohta nüüd olemas. Kursusel on 8 osalejat neljast erinevast riigist: Hispaania, Serbia, Tšehhi ja Eesti. Meie grupis on kolm õpetajat Maarjamaa Hariduskolleegiumist, keda olime kohanud Firenze lennul ning teadsime, et me sõidame ühisele koolitusele. 

Toimusid presentatsioonid koolide kohta, täna said võimaluse Maarjamaa Hariduskolleegium ja Serbia kool. Homme tutvustavad end Hispaania, Tšehhi ja meie. 

 Igaüks sai välja tuua murekohad, mis neid oma töös kõige enam külastavad. Saime kokku ühise pildi.

Vaatasime üle ja võrdlesime meditsiinilise ja sotsiaalse mudeli plussid ja miinused, tõdesime, et edasiviiv ja õpilast toetav on siiski sotsiaalne mudel.

Mida uut andis meile kursuse esimene päev?

1.Enesehävitusliku käitumise põhjused ja abimeetmed..

2. Väikeklassis ei tohi jääda kinni meditsiinilisse diagnoosi vaid abistava vahendina peab rakendama sotsiaalset mudelit.

3. Õpilase tugevustele keskendumine on hea võti kaasava hariduse võtmes.

4. Peale kursust külastasime Duomo katedraali Firenzes.

Ootame põnevusega homset õppepäeva.

Meie grupp (õpetaja Meriliis pildistab)


Õpilased on erinevad, märka seda ja aita!

Hilisõhtune kõnd Michelangelo vaateplatvormile

Duomo katedraal


2. kursuse päev 

Tänane kursus algas kell 14.00. Seega ärkasime varakult, et jõuda Fiesola mägikülla.  Lummavad vaated, kaunid õied ja tsitrusviljad, lõid kevad-suvise tunde. 
Esitlesime oma kooli ning tajusime, et meil on paljut, mida teistel pole.
Kursusel käsitlesime erinevaid diagnoose ja nendega toimetuleku võtteid, millega kaasava hariduse raames toime tulla ja toetada õpilasi nende õpiteel.
Kaardistasime  erinevaid motiveerimisviise, see toimus võistlusmeetodil. 
Sotsiaalsete oskuste õpetamiseks avati sotsiaalsete juttude meetod, mida tuleb kasutada individuaalselt, lähtudes õpilase eripärast. 

Mida uut andis meile kursuse teine päev?

1. Õpetajal on võimalus suunata õpilast füüsiliselt liikuma ka kodus, see vähendab õpilases impulsiivsust ja agressiivsust , parandab kontsentratsiooni.

2. Füüsiline tegevus, mis õpilasele meeldib, on hea vahend pinge maandamiseks ja õpitulemuste parandamiseks.

3. Oluline on leida võimalus, mille eest õpilasele kiitus kirjutada, see on kõrgelt motiveeriv meetod. Märkus ei ole edasiviiv tegevus.

4. Klassi uksed on õpilastele alati avatud ja klassis ootab õpilasi positiivselt meelestatud õpetaja, kes alustab igat päeva puhtalt lehelt. Kursusel käsitleti tundi hilinevate õpilaste probleemi ning lektor tõi enda kogetu põhjal välja, et ukse sulgemine on lubamatu ja probleemi süvendav tegevus.

5. Oluline on kokku leppida reeglid, milles järeleandmisi ei tehta. 

6. Alates 2013. aastast ei väljendata Aspergeri diagnoosi, tunnuste järgi jagatakse see kolmeks tasandiks, millest esimene viitab diagnoosile.

7. Avatud küsimused võivad õpilastes tekitada segadust, mistõttu soovituslik on küsimus jagada väiksemateks ühikuteks (iseloomulik 1.tasandi diagnoosile).

Oleme homse päeva avastusteks valmis ja ootel.

Esitlus meie koolist

Teacher Academy europass- meie kursuse toimumiskohtÜhe rühma nägemus motiveerimisvõimalustest
Õpilase enesetunde mõõdikVõimalused keskendumisvõime toetamiseks
Hommikul Fiesola mägikülas
3. kursuse päev

Täna algas meie koolipäev kell 9.00. Vaatasime üle õpilast motiveerivad aspektid , erinevad õppimisstiilid. Me kõik tegime testid ning selgus, et meie grupis on enamasti visuaalsed õppijad. 
Vaatasime lühifilme erinevatest häiretest: Tourette`i sündroom, Aspergeri erinevad tasandid, obsessiiv kompulsiivne häire, düskalkuulia, düsleksia, düsgraafia.
Saime väga palju eripedagoogilisi meetodeid, millega toetada õpilase lugemisoskust ja arvutamisoskusi. Samuti ideid, millega tekitada õpilases huvi lugemise vastu. 
Läbisime meeskonnatööna torni ehitamise ülesande, mis oli väga põnev ja väljakutset pakkuv.
Viimase teemana kajastasime muukeelse õpilase õpetamist klassis ja võõrkeele õpetamise aluseid.

Mida uut andis meile kursuse kolmas päev?

1. Saime palju eripedagoogilisi õppemeetodeid, millega toetada õpilase lugemis-ja arvutamisoskust.

2. Saime ülevaatlikuma pildi erinevatest diagnoosidest ning nendega toimetulekutest.

3.Ainete edukaks lõimimiseks on vajalik, et õpetajad teevad omavahel koostööd.

4. Venni diagrammi erinevad kasutusvõimalused ainetundides. 

5. Saime huvitavaid ideid hularõngaste kasutamiseks.

6. HEV õpilasele õpetada eluks kõige rohkem vajaminevaid oskusi.


Jällegi oleme väsinud, aga homset ootamas.

Lugemisoskuse omandamist toetavad võtted

Meeskonnatöö resultaatErinevad õpistiilid- igihaljas teadmine
matemaatika puudutamine- eripedagoogiline võte


Hularõngas, universaalne vahend


4.kursuse päev

Täna käsitlesime hindamist, selle tasandeid ja selle kohandamisvõimalusi. Peatusime erinevatel õpetamistehnikatel ja teadmiste omandamise ning kontrollimise kohandamisvõimalustel (individual schedule plan). Aktiivõppena viis meie lektor läbi erinevaid õppemänge, mida saab rakendada erinevates õppeainetes, vahetundides ja üürikestes liikumispausides. Süvitsi käsitlesime kaasava hariduse põhimõtteid, lühidalt.


Mida uut andis meile kursuse neljas päev?

1. Õpilane, kes ei soovi suuliselt klassi ees esitlust ette kanda, saab esitluse nt kodus salvestada ja õpetajale saata. 

2. Ärrituvusega toimetuleku kaart oleks hea nähtavasse koha paigutada.

3. Õppeainete värvuse järgi saab sisse seada sama tooniga vihikud, taskud, kaustad. See aitab ja toetab HEV õpilasel oma tegevusi organiseerida. 

4. Ühte liiki õpitegevus võiks kesta 10 min ning seejärel üle minna teisele.

5. Palju uusi mänge ja tehnikaid. "Nurgamäng"; "Ran chart"; "Tag War"; Tic-tac-toe; "Cubing"; "Kind of menus". Kingitused kursusekaaslastele                                            Ärrituvuse puhul abistavad tegevused õpilasele
Kaasav haridus on just selline 

                                                                 Mõtisklemiseks igaühele
Hindamise erisuste vajaduse kohta ilmekas näide

5. kursuse päev 

HEV mõiste sõnades, alternatiivsed variandid. Ühised kokkulepped selles osas organisatsiooni siseselt. Andeka õpilasega arvestamine, õpilaste erinevused. Paarismäng "Küsin, vastan". Erinevad virtuaalsed keskkonnad õppeprotsessi mitmekesistamiseks. Tunni planeerimine õpilaste erisustes lähtuvalt. Saime tunnistused. 


Mida uut andis meile kursuse viies päev?

1. Saime uusi virtuaalseid keskkondi õpiprotsessi rikastamiseks.

2. Kogesime mängus "Küsin, vastan" - paaristöös mõlema osapoole võrdset panustamist ja koos kõige olulisema väljaselgitamist. Saab kasutada igas ainetunnis.

3. Koostasime ühe tunni tööplaani, milles pidime arvestama kõigi õpilaste erisustega. 


Vaatasime tervele kursuse nädalale tagasi, tänasime meie õppejõudu Liise- Lott Grimmi ja saime kursusel osalesime sertifikaadidSaime kursusel osalemise sertifikaadid


Oleme homse kultuurireisi ootel, mis on osa meie kursusest. 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar